Блог За Partner Travel Партньори Контакти Sitemap RSS RSS Feed Generator
Турция » Екскурзии в Турция » Одрин » Еднодневни екскурзии до Одрин 2023

Медицинска застраховка при еднодневна екскурзия до Одрин

РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ" С МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ - ТАРИФА  А – 3 / A – Г

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
По тези Специални условия Застрахователна компания "УНИКА ЖИВОТ" АД, застрахова български и чуждестранни физически лица за времето на пребиваването им извън територията на Р.България, а за чуждестранни физически лица извън територията на резидентната им страна.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
1. Смърт на застрахован причинена от злополука или заболяване.
2. Разходи за неотложно медицинско лечение, наложено от злополука или акутно заболяване.
3. Разходи за медицинско транспортиране и репатриране, наложено от злополука, акутно заболяване или смърт.
4. Спешно стоматологично лечение.
5. По смисъла на този договор:
5.1. “заболяване” е съвкупност от клинични оплаквания и прояви, диагностицирани в здравно заведение, регистрирани в официален медицински документ и водещи до ограничаване на трудоспособността на застрахования;
5.2. "акутно заболяване" е заболяване, възникнало внезапно с остро начало и прогресивен ход, изискващо спешно медицинско лечение, поради болки или застрашаване пряко живота на болния;
5.3. “предварително съществуващо заболяване” е заболяване, за което застрахованият е получил медицинско диагностициране или лечение преди началото на застраховката.
5.4. "злополука" е събитие станало не по волята на застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени действия, или причини от външен произход, в срок до една година от настъпването, е причинило увреждане на здравето или смърт на застрахования. За злополука се считат и изкълчване, обтягане или скъсване на стави, сухожилия и мускули вследствие напрягане на собствени сили, както и смърт или телесно увреждане, настъпили за застрахования при спасяване на човешки живот или имущество;
5.5. “спешно стоматологично лечение” е лечение за овладяване на болки предизвикани от злополука, пулпит, абцес и екстракция на зъб.

СУМА НА ПОКРИТИЕ ПО ПОЛИЦАТА
6. Размерът на застрахователното покритие се посочва в полицата в две части:
6.1. застрахователна сума, която се изплаща при смърт на застрахован, независимо от размера на плащанията за медицински разходи;
6.2. лимит за покритие на медицински разходи, разходи за транспортиране и разходи за спешна стоматологична помощ в агрегат. Застрахователят покрива извършени разходи до посочения в полицата лимит, като разходите за спешна стоматологична помощ не може да превишават 150 EUR за всеки отделен случай. Всички разноски над тези размери остават за сметка на застрахования.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ
7. Тази застраховка не покрива събития причинени от или вследствие на:
7.1. действия на застрахования с цел самонараняване, саморазболяване, самоубийство или опит за самоубийство;       
7.2. участие на застрахования в незаконосъобразни действия, изпълнение на смъртна присъда или злополука настъпила докато застрахования е задържан от органите на властта или се намира в затвор;
7.3. война, гражданска война, военни действия, масови вълнения и гражданско неподчинение;
7.4. атомни и ядрени аварии, замърсяване с радиоактивни продукти или йонизираща радиация;
7.5. употреба и въздействие на опиати, наркотици, алкохол и/или други упойващи вещества;
7.6 самолечение, неспазване на лекарските предписания по време на лечението, лечение извършено от неправоспособен лекар или в нелицензирано лечебно заведение;
7.7. управляване на моторно превозно средство без валидни документи за правоуправление;
7.8. практикуване на опасни спортове като парашутизъм, алпинизъм, делтапланеризъм, скално катерене, безмоторно летене, летене с балон, гмуркане на големи дълбочини, състезания от всякакъв вид, както и всички професионални спортове, освен в случаите когато риска изрично е поет от застрахователя;
7.9. заболяване от СПИН, освен в случаите когато е причинен от медицински манипулации в здравно заведение;
7.10. предварително съществуващо заболяване или състояние;
8. Застрахователят не изплаща и медицински разходи извършени за:
8.1. лечение на хронични, предишни или рецидивни заболявания, освен в случай на спешно животоспасяващо лечение;
8.2. лечение на алкохолизъм, наркомания, пристрастяване към лекарствени средства, както и последствията от тях;
8.3. бременност, раждане, аборт, стерилитет, промяна на пола, болести предавани по полов път;
8.4. козметични и пластични операции, предназначени за корекция на външния вид, освен ако не са наложени от нараняване, обезобразяване или остро заболяване покрито по тази полица;
8.5. медицински прегледи и изследвания, при които не е диагностицирано заболяване или злополука;
8.6. лечение на психични заболявания или психични разстройства;
8.7. рехабилитация, физиотерапия, ваксинации, медицински наблюдения,
8.8. стъкла за очила, контактни лещи, слухови апарати, протези, коригиращи апарати и медицински съоръжения за човешкото тяло.
8.9. разходи за личен комфорт при хоспитализация
9.  По тази застраховка не се носи  рискът смърт (по т.1. от раздел Застрахователно покритие на настоящите Специални условия) за лица под 14 години, над 65 години или недееспособни лица.

СКЛЮЧВАНЕ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
10. Застрахователният договор включва настоящата застрахователна полица и Специалните условия по нея, Общите условия за рискова застраховка “Живот”, Тарифа А-3 – приложима за индивидуални договори и Тарифа А-Г – приложима за групови застраховки.
11. Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на датата, посочена в полицата за начало на застраховката, ако е платена застрахователната премия и изтича в 24.00 часа на датата, означена за край на застраховката.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
12. При настъпване на риск покрит по условията на полицата, по нататък наречен  “застрахователно събитие”, застрахованият или негов представител са длъжни:
12.1. в срок до 48 часа от настъпване на застрахователно събитие да уведоми Асистанс компанията, посочена в полицата, а в случай на смърт на застрахован и Застрахователя. Уведомяването се извършва на телефоните на местния офис или денонощния център в София на асистанс компанията;
12.2. да изпълняват указанията, дадени им от Асистанс компанията, застрахователя или негов представител и да положат усилия за намаляване на разходите.
12.3. да уведомят застрахователя в срок до 5 дни след завръщането им в страната в случай, че сами са заплатили медицинските разходи.
13. Ако застрахованият или неговите наследници не изпълнят някои от горните задължения, застрахователят може да откаже плащане.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
14. Застрахователната сума при смърт на застрахован се изплаща на законните наследници на застрахования.
15. Обезщетението за медицински разходи се възстановява на Асистанс компанията, а в случаите че са платени от застрахования на него или неговите наследници, ако е починал.
16. Изплащането на застрахователните суми и обезщетения  се извършва в срок до 10 (десет) дни от получаване на всички необходими доказателства.

РЕГРЕС, ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
17. Ако щетата е причинена от трети лица, застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разноски.
18. Всички права, произтичащи от тази застраховка, се погасяват с изтичане на 3 (три) години от датата на застрахователното събитие.
19. Искове във връзка със спорове между страните по тази застраховка се предявяват пред компетентния български съд.
20. Приложимо право е българското право.
Партнер Травел е член на Българската Асоциация на Туристическите Агенции. Гаранция за качество!