Блог За Partner Travel Партньори Контакти Sitemap RSS RSS Feed Generator
България » Общи условия за резервации в България

Общи условия за резервации в България

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по факс, интернет или чрез турагенти в страната. Резервацията се счита за валидна след внасяне на депозит и попълване на бланка за записване от потребителя.

2. Цени и плащане
2.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път.
2.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е  50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на тази бланка, ако не е упоменат друг срок.
2.3. Окончателно плащане: 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
2.4.  Цените са калкулирани при курс “ купува” евро/лев  на БНБ
2.5. Увеличението на цената  е възможно при: изменение на размера на таксите, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.  Изменението на цената се изчислява на база  курс “продава” евро/лев, установен от  БНБ  20  дни преди деня на пътуването.

3. Права и задължения на страните
3.1. Туроператорът се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
3.2. Туроператорът има право  да  се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на резервацията, депозитът  не се връща.      
3.3. Туроператорът  има сключен  застрахователен  договор по чл. 42 от ЗТ с  “ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” АД София 1000, ул. “Бенковски” 3. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
3.4. Потребителят се задължава:
3.4.1. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
3.4.2. да спазва законите и обичаите на страната.
3.4.3. При поведение на Потребителя, като прояви на агресия, попадане под въздействие на психотропни и наркотични вещества, алкохол и/или други упойващи средства, заплахи към други туристи или служители в хотела, включително с хладно и огнестрелно оръжие или други предмети, което застрашава здравето и спокойствието на останалите туристи или служители на хотела, туроператорът или негов представител има право незабавно да отстрани туриста от хотела. Отстраняването се извършва от Туроператора лично или с помощта на компетентните органи.
3.4.4. Отстраняването се извършва само След отправено предупреждение към такова лице и отказ от негова страна да преустанови това си поведение. В този случай Туроператорът не дължи неустойки или други обезщетения по договора на виновния турист.
3.5. Потребителят има право:
3.5.1. в срок до 20 дни преди датата на настаняване да прехвърля правата  и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на резервацията и таксата по прехвърлянето в размер на 30 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице  декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за резервацията преди приемането на прехвърлянето.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите  по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя  надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи  е до  20 % от  стойността на тези услуги.
4.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
4.3. Туроператорът си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на хотела, да извърши такова настаняване. В тези случаи Туроператорът се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт без доплащане. Ако Потребителят не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.   
4.4. Промени и Анулации на резервации могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в точката “Условия за промени и анулации по резервация” според договора, сключен между Партнер Травел и съответния хотел. Размерът на неустойките към Потребителя също са според точката „Условията за промени и анулации по резервация” на съответния хотел, като се начисляват таксите и неустойките упоменати в точка 4.8.
След този срок резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което Туроператорът не носи отговорност.
4.5. При неспазване на Условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.
4.6. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а)   Потребителя
б)  действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в)  непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите  контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.7. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът  му предлага друго алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт  със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомлението за отказ.
Замяна на хотела с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената не се счита за значителна промяна на Договора.
4.8. В случай на отказ от резервацията и прекратяване на договора  от страна на  Потребителя до 30 работни дни преди датата на отпътуване, Туроператорът удържа като неустойка 25 лв. такса резервация на човек. В случай на отказ или промяна по резервацията в срок по-малък от 30 работни дни, Туроператорът удържа неустойки съобразени с момента, в който Потребителят иска съответната промяна.

5. Спорове и рекламации.
5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай,че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в Търговски Арбитражен Съд при Националната Юридическа Фондация, секретариат гр.София, бул.” Патриарх Евтимий” №22, ап.3 http://TASNUF.org.
5.2. В случай, че по време на престоя на Потребителя в хотела се установят факти на неизпълнение или  не точно  изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се  задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че  претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата,  Потребителят има право да предяви надлежно оформена  рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на престоя си в хотела. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея  на Потребителя.

6. Редът за изменение и прекратяване на договора.
6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
6.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
Партнер Травел е член на Българската Асоциация на Туристическите Агенции. Гаранция за качество!