Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/partner/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 363

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/partner/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 363
Общи условия за организирано туристическо пътуване
Блог За Partner Travel Партньори Контакти Sitemap RSS RSS Feed Generator
Турция » Общи условия за организирано туристическо пътуване

Общи условия за организирано туристическо пътуване

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по факс, интернет или чрез турагенти в страната. Резервацията се счита за валидна  след попълване на договор за пътуване и внасяне на депозит.

2. Цени и плащане
2.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път.
2.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е  50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на тази бланка, ако не е упоменат друг срок.
2.3. Окончателно плащане: 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
2.4.  Цените са калкулирани при курс “купува” евро/лев  на БНБ
2.5. Увеличението на цената  е възможно при: покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.  Изменението на цената се изчислява на база  курс “продава” евро/лев, установен от  БНБ  20  дни преди деня на пътуването.

3.Права и задължения на страните
3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор   туристическите услуги , заплатени от Потребителя.
3.1.2. да осигури задължителна застраховка на  Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука“ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователно дружество “УНИКА - Живот; да предостави на Потребителя  оригинал на  застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.  
3.2. Туроператорът има право  да  се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът  не се връща.       
3.3. Туроператорът  има сключен  застрахователен  договор по чл. 42 от ЗТ с “ЛЕВ ИНС” АД София 1407, бул. “Черни Връх” 51Д. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
3.3.1. Бонус - Подаръците, предоставени от Туроператора не са включени в общата пакетна цена. При случай на невъзможност за изпълнение на Бонус - Подаръците, поради форсмажорни обстоятелства или други неотложни причини, туроператорът не носи отговорност.
3.3.2. Бонус - Подаръците, предоставени от Туроператора (Екскурзия до град Одрин, Екскурзия до Принцови острови, Екскурзия до Троя и др.) се ползват единствено от туристите, ползващи пакетна услуга; т.е настаняване и пътуване с групата. Бонусите не се ползват от клиенти, пътуващи със собствен транспорт.
3.4. Потребителят се задължава:
3.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
3.4.2 ако Потребителят е лице, който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва  да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител )  
3.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
3.4.4. да спазва законите и обичаите на страната, за която пътува.
3.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой  в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.4.6. Потребителят се задължава да не пуши, да не употребява алкохол или други упойващи вещества и да пази автобуса чист, както и да не му причинява повреди.
3.4.7. По време на пътуване на потребителя е абсолютно забранено да разговаря с шофьора на автобуса. Към него пътника може да се обръщат единствено по въпрси, свързани с вземането/оставянето а багаж в багажното отделение на автобуса.
3.4.8. При поведение на пътника, като прояви на агресия, попадане под въздействие на психотропни и наркотични вещества, алкохол и/или други упойващи средства, заплахи към други участници в пътуването, включително с хладно и огнестрелно оръжие или други предмети, което застрашава здравето и спокойствието на останалите пътници и водачите на автобуса и групата, туроператорът или негов представител има право незабавно да отстрани пътника от автобуса. Отстраняването се извършва от Туроператора лично или с помощта на компетентните органи.
3.4.9. Отстраняването се извършва само След отправено предупреждение към такова лице и отказ от негова страна да преустанови това си поведение. В този случай Туроператорът не дължи неустойки или други обезщетения по договора на виновния пътник.
3.5. Потребителят има право:
3.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата  и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 30  лева, ако не е упоменато друго.  Третото лице  декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

4. Отговорност на Страните
4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите  по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя  надлежно доказаните вреди, съобразно правилата на  чл. 72-82 от ЗЗД.
4.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
4.3. Туроператорът  може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила.  В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
4.4. Туроператорът не носи  отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
  • забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
  • анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
  • поради възникване на форсмажорни обстоятелства;
  • поради закъснения от страна на туристите;
  • загуба или повреда  на багажа по време на пътуването;
  • отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
  • недопускане  от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
4.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на:
а)   Потребителя
б)  действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в)  непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите  контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът  му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомлението за отказ.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение   с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. Настаняването в автобуса е по ред на записванията. Впоследствие местата могат да бъдат коригирани с 2 реда или напред или назад, в зависимост от големината и марката на автобуса, предвиден за съответното пътуване.
4.8. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора  от страна на  Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
4.8.1. при пътуване в страната и чужбина :
  а)  до 30 работни дни   преди датата на отпътуване –25 лв. такса резервация на човек
  б)  От 29 – 20 работни дни преди датата на отпътуване – 30 % от общата сума
  в)  От 19 – 15 работни дни преди датата на отпътуване – 50 % от общата сума
  г) От 14 – 10 работни дни преди датата на отпътуване – 80 % от общата сума
  д) От 9 – 3 работни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума
4.8.2. Летни почивки в Турция - ранни записвания :
  а) Удържа се внесената сума, обявена за всеки хотел индивидуално.
  б) От 9 – 3 работни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума
4.8.3. Услугата “Собствен безлихвен лизинг”
Анулационните срокове не важат за клиенти, ползващи услугата Собствен безлихвен лизинг на Партнер Травел. При отказ от пътуване на съответната дата, сумата не се възстановява, а единствено може да се прехвърли за друго пътуване.

5. Спорове и рекламации.
5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай,че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се решават от Българския Съд съгласно нормите на действащото българско законодателство.
5.2. Рекламация, която е възникнала на място в съответната държава и е заявена от турист (туристите) се разглежда само в случай, че към нея е приложен четиристранен  протокол между туриста, изпращащия туроператор или негов представител, посрещащия туроператор и хотела в съответната държава.
5.2.1. Всички оплаквания на туриста (туристите) възникнали на място трябва да бъдат представени в писмен вид на ръководството на хотела или приемащия туроператор по време на престоя им в съответната държава.
5.2.2. Всички оплаквания трябва да бъдат разгледани от ръководството на хотела, от приемащия туроператор или негов (техен) представител на място и да бъде отстранена рекламацията.
5.2.3. Оплаквания, които не са заявени в писмен вид на място и са повдигнати след края на престоя на туристите към: изпращащия туроператор, приемащия туроператор и хотела имат право да не се разглеждат като оплакване тъй като е могло да се реагира веднага на място и да бъде отстранено оплакването.
5.3. Всички услуги извън пакета, които са закупени и платени от туристите на място в съответната държава, а не са закупени от изпращащия туроператор и не са заплатени в неговите офиси в Р. България, следва да се изпълняват:
от посрещащия туроператор  или фирмата на място, избрани от потребителя по негово желание, от която са закупени в съответната държава. За тези услуги, незакупени и неорганизирани от изпращащия туроператор, той  не носи отговорност, както и не издава фискални документи за неорганизирани от него услуги.
5.4. В случай,че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно  изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се  задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.5. В случай, че  претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата,  Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок  от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея  на Потребителя?

6. Редът за изменение и прекратяване на договора.
6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
6.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
Партнер Травел е член на Българската Асоциация на Туристическите Агенции. Гаранция за качество!